องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

*
Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
204 คน
78005 คน
210807 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

รูปกิจกรรม

   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลและแผนชุมชน ตำบลบ้านสร้าง ปี พ.ศ. 2559-2561

      โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

     โครงการวันเด็ก  ประจำปี 255 

      โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2556    

     โครงการอบรมให้ความรู้กล่มอาชีพทางการเกษตร "การปลูกมะนาวนอกฤดู" ประจำปี 2558

      โครงการประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2558
                                                                                   
     งานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2556


     ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี 
     ร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือ
     ประชาชน  ในตำบลบ้านสร้างที่ประสบภัยนำท่วม


             

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สมาชิกสภา 
     พนักงานส่วนตำบลและ อปพร. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
     วันแม่ ประจำปี 2554

                                                                                                                             

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างร่วมกับพนักงาน
     ส่วนตำบล  พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมแก้ไข
     ปัญหาน้ำท่วม ม.8


     โครงการอรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ
     ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ที่จังหวัดระยอง 
     ระหว่างวันที่  21-23  มิถุนายน  2554


     โครงการอบรมครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี2554
     ร่วมกับโครงการอบรมเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประจำปี 2554


    งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2556
    งานวันเด็กปี 2556  ณ  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
    งานสงกรานต์ปีงบประมาณ  2556
    ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 53

 

ข่าวประกวดราคา  จัดซื้อ - จัดจ้าง  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชาวเหนือถึงคลองวังเรือ หมุ่ที่ 1,2 ตำบลบ้านสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าวัดทวีชลขันธ์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินสายเลียบคลองสองโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ใด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชวดคอดัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองชาวเหนือถึงเลียบคลองบางกอบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองชาวเหนือถึงเลียบคลองบางกอบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองจากบ้านนายเทพ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสร้าง
   ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสาธารณะสายสี่แยก-บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง
   สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสาธารณะสายสี่แยก-บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนสาธารณะสายสี่แยก-บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง
   ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองชาวเหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองชาวเหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5
   ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมลงหินคลุกถนนสายสี่แยกถึงบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9

              ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลงลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมลงหินคลุกถนนสายสี่แยกถึงบ้านปาก   คลองสอง หมู่ที 9 ตำบลบ้านสร้าง

             ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 3
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายเลียบคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง
              ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองวังรี หมู่ที่ 3
               ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะถนนสายบ้านสร้าง - สารภี  หมู่ที่ 5,6
              ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบางหอย หมู่ที่ 9
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ-วังเรือ หมู่ที่ 1,2,3
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง หมู่ที่ 1
             ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 2
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก
             ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคูตานพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง
             ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2562
  รับฟังคำวิจารณ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสร้าง
   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   ประกาศ อบต.บ้านสร้าง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่) (ระบบแท่ง)
    ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา สายงานผู้ปฏิบัติ 1) บุคลากร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  2) นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  3) นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา  5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา  6) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ด่วน ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โทร 037 402089
 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558
  ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 3 ตำแหน่ง  1). ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) จำนวน 1 อัตรา  2). นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  3) นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะโอน

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
   ประชาสัมธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

 

          ประกาศสอบครูปีงบประมาณ 54   

 

          บันทึกข้อความประกาศสอบครู    

    

          ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

 
Copyright (c) 2010 by bansang.org